Μετασχηματίζουσα Μάθηση στην Τέχνη

Η μέθοδος «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία» (Κόκκος, 2011) έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης τόσο από τους μαθητές όσο και από τους ενήλικους εκπαιδευόμενους. Η μεθοδολογία αυτή περιλαμβάνει μια σειρά από συγκεκριμένα στάδια, κατά τα οποία χρησιμοποιούνται έργα τέχνης με σκοπό την ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού. Ο συνδυασμός της εργασίας σε ομάδες μαζί με την παρατήρηση έργων τέχνης θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο «βλέπουμε» τον εαυτό μας αλλά και τους άλλους.