Ο ρόλος των υλικών στην κοινωνία του μέλλοντος. Σύγχρονα υλικά

Η Επιστήμη των Υλικών είναι μια πολυδιάστατη διεπιστημονική περιοχή με συνεχή και ραγδαία ανάπτυξη και εξέλιξη στην οποία συναντώνται ευρύτατοι τομείς των βασικών θετικών επιστημών. (Χημεία, Φυσική, Βιολογία, κ.ά.). Tα Μαθηματικά συνεισφέρουν σε θεωρητικές προσεγγίσεις αποτελώντας το εργαλείο ποσοτικής έκφρασης των φυσικών και χημικών νόμων που διέπουν τη συμπεριφορά της ύλης. Αντικείμενο της είναι η επιστημονική μελέτη ­πειραματική και θεωρητική- της δομής και των ιδιοτήτων της συμπυκνωμένης ύλης στις διάφορες μορφές της, ο σχεδιασμός και η χημική σύνθεση μορφών με βελτιωμένες ιδιότητες καθώς και η αναζήτηση και σύνθεση νέων μορφών μοριακής οργάνωσης της ύλης.

Η έρευνα στον τομέα των υλικών αποσκοπεί στην παρασκευή νέων υλικών με καινοτόμες ιδιότητες που θα βελτιώσουν τις υπάρχουσες και θα δημιουργήσουν καινούργιες τεχνολογίες.  Τα νέα προηγμένα υλικά είναι οι σύμμαχοι μας σε ένα βιώσιμο μέλλον και θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο  σε θέματα σχετικά με την υγεία, το περιβάλλον, την τεχνολογία, τις καινοτομίες και την ενέργεια αποτελώντας ένα στοιχείο απαραίτητο για την τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη μιας σύγχρονης κοινωνίας.

Συμμετέχουν:

Στέλιος Κουρής, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών, και συν. ΔΕΠ με ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ και ΣΕΠ στο ΕΑΠ:Oι συναρπαστικές ιδιότητες των πλέον πρόσφατων μορφών του άνθρακα και οι επιπτώσεις τους στην νανο-επιστήμη και νανο-τεχνολογία.

Νίκος Βάϊνος, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης των Υλικών/ Πανεπιστημίου Πατρών: Υλικά και Tεχνολογίες του Φωτός

Θεόφιλος Ιωαννίδης, Διευθυντής Ερευνών ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ:  Νανοϋλικά και νέες τεχνολογίες στην ενέργεια

Γιώργος Μούσδης, Κύριος Ερευνητής ΙΘΦΧ/Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών: Aγώγιμα Οργανικά Υλικά. Τα Ηλεκτρονικά του Μέλλοντος

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Δρ. Γιώργος Μούσδης.