Έξυπνες πόλεις

Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων / Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ

Μία πόλη είναι έξυπνη, όταν «επενδύσεις σε ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο και παραδοσιακές (μεταφορικές) και σύγχρονες (ΤΠΕ) υποδομές τροφοδοτούν την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και υψηλή ποιότητα ζωής, με σοφή διαχείριση φυσικών πόρων, μέσω συμμετοχικής διακυβέρνησης». Η Έξυπνη Πόλη βρίσκει μια ισορροπία μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών απαιτήσεων, εστιάζει στην Έξυπνη Αειφόρο Πράσινη Ανάπτυξη, αναγνωρίζοντας την οικονομική ανάπτυξη και αειφορία ως προαπαιτούμενα ευημερίας. Κινητοποιώντας τις πόλεις, για να αλλάξουν, επανεφευρίσκοντας τον τρόπο λειτουργίας και διάδρασης με τον πολίτη, κάνοντάς τις πιο αειφόρες, φέρνοντας την τεχνολογία στην υπηρεσία του πολίτη αποτελούν στόχους προς υλοποίηση, συνεισφέροντας σε εξυπνότερες πόλεις.

Ημέρες Συμμετοχής:

8/5/2019, 9/5/2019, 10/5/2019, 11/5/2019Διοργάνωση:
Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων – Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

3